Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Kdo chrání pupečníkovou krev?

Každý z nastávajících rodičů se dříve či později musí rozhodnout, jak naloží s pupečníkovou krví svého miminka. V této souvislosti kladou řadu dotazů. Na některé z nich odpovídají ti nejpovolanější  - odborníci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Proč není možné provádět odběry pupečníkové krve v jakékoliv porodnici v ČR?

Při opatřování (odběrech) pupečníkové krve je třeba zajistit zejména to, aby nebyla ovlivněna její kvalita (jakost a bezpečnost), a zabezpečit zachování jejích vlastností pro další zpracování a skladování k případnému budoucímu použití.

Odběr pupečníkové krve musí být proveden v prostředí, kde je minimalizováno riziko kontaminace, tzn. na porodním sále, kde se provádí mikrobiální kontrola prostředí. Dále musí být pupečníková krev po odběru odpovídajícím způsobem skladována, z důvodu zamezení záměny označena a do určité doby předána do místa zpracování a zpracována, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Uvedené skutečnosti jsou důvodem pro to, aby odběry prováděla pouze pracoviště, která mají povolení činnosti odběrového zařízení podle platných právních předpisů, tzn. zákona č. 296/2008Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 422/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka.

Tato pracoviště (porodnice) jsou před vydáním povolení k odběrům prověřována inspektory SÚKL s cílem zajistit splnění mimo jiné výše uvedených požadavků. Pokud porodnice nemá povolení činnosti odběrového zařízení podle výše citovaných právních předpisů, nemůže opatřování pupečníkové krve provádět.

Jak jsou rodiče chráněni pro případy, že zanikne banka, která uchovává pupečníkovou krev dítěte?

Každá banka pupečníkové krve pracuje v režimu tkáňového zařízení, tzn. má povolení k této činnosti od SÚKL, a v pravidelných intervalech je kontrolována inspektory SÚKL z hlediska plnění požadavků výše citovaných právních předpisů. V případě ukončení činnosti je každé tkáňové zařízení povinno zajistit dostupnost skladovaných tkání a buněk, v tomto případě zajistit předání skladované pupečníkové krve jinému tkáňovému zařízení tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Tato povinnost je stanovena zákonem.

Co je důvodem, že po porodu nesmí např. otec pupečníkovou krev dítěte sám převézt do laboratoří zpracovávajících pupečníkovou krev?

Výše citované právní předpisy stanoví podmínky pro přepravu a dodání lidských tkání a buněk, tedy i pupečníkové krve tak, že tuto činnost mohou vykonávat pouze subjekty s povolením SÚKL k této činnosti. Důvodem jsou mimo jiné i skutečnosti uvedené v odpovědi č. 1 výše (např. doba předání do místa zpracování, teplotní podmínky při transportu…)

Jak dlouho je možné pupečníkovou krev uchovávat, na čem to závisí a má to každá banka pupečníkové krve stejně?

Dobu skladování pupečníkové krve stanoví tkáňové zařízení (banka pupečníkové krve) na základě dostupných vědeckých informací, literárních údajů, anebo vlastních provedených ověření, že vlastnosti a kvalita pupečníkové krve jsou po dobu skladování nezměněny. Každá banka pupečníkové krve tedy může mít stanovenu jinou dobu skladování.

Jak se postupuje v případě, že se vydává pupečníková krev z ČR do zahraničí, které má např. jiná pravidla pro zacházení s transplantátem?

Pokud se pupečníková krev předává do jiné země EU, platí obdobná pravidla, neboť všechny státy EU postupují v souladu s platnými směrnicemi pro lidské tkáně a buňky, tedy i pro pupečníkovou krev. Evropské právní předpisy však umožňují členským státům stanovit přísnější pravidla pro činnosti s lidskými tkáněmi a buňkami, a proto je v případě vydávání pupečníkové krve do zahraničí třeba ověřit a splnit požadavky země, do které se pupečníková krev vyváží. Navíc je třeba mít povolení k vývozu pupečníkové krve od Ministerstva zdravotnictví ČR.

Opatřování pupečníkové krve je předmětem činnosti „odběrového zařízení“, jehož činnost musí být podle zákona povolena regulační autoritou, která je zodpovědná za povolování činnosti tkáňových a odběrových zařízení. V případě ČR je touto regulační autoritou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Příjem pupečníkové krve z jiných zemí vždy musí odpovídat podmínkám české legislativy, resp. zákona č. 296/2008 Sb., a prováděcích právních předpisů.

Je možné odběr pupečníkové krve provádět při domácím porodu?

Odběr pupečníkové krve při domácím porodu není možný. Jak již bylo uvedeno na začátku, odběr musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy. V případě odběru pupečníkové krve při domácím porodu by žádné tkáňové zařízení/banka pupečníkové krve takovou pupečníkovou krev nemohlo přijmout ke zpracování a skladování.

Máme uchovanou pupečníkovou krev dítěte, společnost, která ji uchovává, uvádí, že je možné použít ji 15 let. Je možné, že se tato doba prodlouží?

Ano, dobu použitelnosti lze prodloužit na základě nových vědeckých poznatků, literárních údajů nebo ověření vlastností pupečníkové krve, které provede dané tkáňové zařízení – viz výše.

Jste zde: Domů Přečtěte si Kdo chrání pupečníkovou krev?
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org